Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ Obchodní podmínky “) jsou vydány:

Objednávkový systém a internetová galerie dermálních výplní uvedená na www.DermaleVyplne.cz,  www.DermalneVyplne.sk, www.dermalfillers.online

Zöllner Medical International, sro., IČ: 50368761, DIČ: 2120296871, IČ DPH: SK2120296871, sídlo: Kvetná 966/ 35, 90041 Rovinka, zapísaná na Bratislava I, oddiel Sro, vložka 112034/B, provozovna: POLIKLINIKA ŠAMORÍN, Školní 35, 93101 Šamorín, Slovensko. (dále jen jako Zöllner Medical)

Kontaktní údaje:

Email: info@dermalnevyplne.sk  a  info@zollnermedical.com

Zdravotní pomůcky (dermální výplně) Telefon: 608 032032

Kosmetika: +421 911 613 737

Školení: 608 032032

www.DernalneVyplne.sk,  www.dermalnivyplne.cz,  http://www.dermalfillers.online

(dále jen jako "Zöllner Medical")

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Zöllner Medical a zákazníkem - právnickou nebo fyzickou osobou podnikatel, který zasílá objednávku na zboží v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „ Zákazník “) prostřednictvím online internetové galerie umístěné na internetové adrese www.DermalniVyplne.cz (dále jako „ online galerie DV “). (Online galerie dermálních výplní.)

3. Pokud není písemně dohodnuto jinak, na všechny produkty prodávané společností Zöllner Medical zákazníkovi se vztahují na tyto smluvní podmínky včetně, ale ne výlučně, zdravotnických prostředků, kosmeceutik, kosmetiky a přístrojů (dále jen „produkt(y)“).

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí zaslané objednávky. Dodatečné ujednání má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

5. Tyto obchodní podmínky se uzavírají v českém jazyce.

6. Odesláním objednávky, případně převzetím zboží Zákazník prohlašuje, že je legislativně oprávněn k nákupu dermálních výplní, (Odborný lékař, Estetická Klinika, Kosmetické centrum) a je zaškolen a certifikován pro podávání dermálních výplní. Společnost Zöllner Medical nenese žádnou zodpovědnost za podávání dermálních výplní zákazníkům. Tento vztah je výlučně mezi zákazníkem a jeho klientem. 

7. Zboží od společnosti Zöllner Medical je zasíláno express kurýrem společností DPD nebo DHL. Pokud doručení materiálu nedělá společnost Zöllner Medical sama, ale přes kurýrní společnost, nenese žádné následky (finanční, právní) v případě, pokud zboží není doručeno včas (48 nebo 36 hodin) a zákazníkovi společnosti Zöllner Medical tím vznikne jakákoli újma. 

2. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetové galerie DV. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetové online galerii. Toto ustanovení nevylučuje další ujednání za individuálně dohodnutých podmínek.

2. Celá prezentace zboží je umístěna v katalogu internetové galerie DV a je informativního charakteru a prodávající není povinen převzít objednávku ohledně tohoto zboží.

3. V internetové galerie DV jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetové galerie DV platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s doručováním zboží do zahraničí jako Maďarska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska a Rumunska se řeší individuálně se zákazníkem.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Zöllner Medical se Zákazníkem jinak.

3. Objednávka zboží z internetové galerie DV

1. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením budoucí kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Samotné objednávce předchází registrace zákazníka, která může proběhnout následujícími způsoby:

 • a) zasláním výpisu z obchodního rejstříku na email info@dermalnivyplne.cz který zdokladuje příslušné zaměření firmy na estetickou medicínu, kosmetickou činnost a prokázanou odbornost a bezpečnost podávání dermálních výplní.
 • b) registrací do uvedeného systému DermalniVyplne.cz. Po registraci na stránce DermalneVyplne.sk bude zákazník vyzván ke zdokladování odbornosti k nákupu dermálních výplní vyplněním formuláře na linku registrace.

3. Zákazník provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud provedl předchozí registraci v internetové galerii,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. V tomto případě musí zaslat zákazník emailem výpis z obchodního rejstříku případně číslo odborného lékaře před zasláním zboží na info@dermalnivyplne.cz
 • V případě, že se jedná o kosmetické centrum a dermální výplň budou aplikovat Hyaluron perem, o této skutečnosti musí informovat naše prodejní oddělení na infolince +421911 373743 a doložit certifikaci pro takovou aplikaci. V opačném případě nebude objednávka překlopena do systému.

4. Při zadávání objednávky si Zákazník vybere zboží, počet kusů zboží a způsob doručení.

5. Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník společnosti Zöllner Medical kliknutím na tlačítko Závazně objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za závazné a správné.

Podmínkou platnosti objednávky Zákazníka je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři.

6. Bezodkladně po obdržení objednávky zašle Zöllner Medical zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Závazná smlouva mezi Zöllner Medical a zákazníkem je uzavřena, když Zöllner Medical potvrdí zákazníkovu objednávku produktů (dále jen „objednávka“) vystavením proforma faktury. Jakékoliv prohlášení obsažené v jakékoli nákupní objednávce nebo podobném dokumentu, které Zöllner Medical konkrétně písemně nepotvrdí vystavením proforma faktury, nebude považováno za dohodu mezi oběma stranami.

7. Všechny proforma faktury podléhají dostupnosti produktů a Zöllner Medical si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli proforma fakturu, objednávku, nebo smlouvu v souladu s odstavcem 6. bodu 9 níže.

8. Objednávka ze strany zákazníka je závazná.

9. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího (Infolinka +421 911 373743) nebo elektronickou zprávou na email prodávajícího, obě uvedené v těchto obchodních podmínkách.

10. V případě, že došlo ke zjevné technické vadě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetové galerii, nebo v průběhu objednávání, není Zöllner Medical povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně vadnou cenu ani v případě, že Zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky dle těchto obchodních podmínek. Zöllner Medical informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Zákazníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh objednávky a objednávka je v takovém případě uzavřena až vystavením předfaktury společností Zöllner Medical.

4. Dodržování platných zákonů a předpisů

4.1 Zöllner Medical působí jako mezinárodní velkoobchod. S výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách, Zöllner Medical nepřebírá žádnou odpovědnost za soulad s legislativou platnou pro zákazníka nebo produkty v jurisdikcích, ve kterých má zákazník sídlo nebo podniká.

4.2 Přijetím těchto Obchodních podmínek Zákazník proaktivně přebírá odpovědnost za dodržování a přísné dodržování aktuální mezinárodní a místní legislativy platné pro jakoukoli manipulaci s Produkty.

4.3 Zákazník zaručuje, že získá a bude udržovat veškerá povolení, licence a oprávnění a že bude příslušným orgánům poskytovat všechna požadovaná oznámení potřebná pro aplikaci a případný prodej, marketing Produktů, včetně kontroly a schvalování všech balíků produktů, štítků a produktů. informace (např. souhrn charakteristických vlastností zdravotnického prostředku a příbalový leták), aby se zajistil soulad s platnými zákony a nařízeními.

4.4 Zákazník zaručuje, že bude odpovědný za všechny povinnosti po uvedení na trh (pokud existují), včetně činností dohledu nad trhem, jako je hlášení podstatných změn ve specifikacích produktu a systémů jakosti, hlášení nežádoucích událostí, vyřizování stížností, oznámení zákazníků a připomínek.

4.5 Zákazník ručí za to, že budou dodrženy veškeré manipulační povinnosti nebo omezení prodeje spojené s Produkty (vyplývající např. z těchto Obchodních podmínek, balíku produktů nebo platných zákonů a předpisů), pokud jde o další prodej nebo dovoz Produktů, a že budou dodrženy Zákazník uvalí taková omezení na všechny následující zákazníky Produktů.

5. Zákaznický účet

5.1. Na základě registrace objednatele provedené v internetové galerii DV může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může objednatel provádět objednávání zboží. Objednatel může objednávat zboží i bez registrace, zde však musí zdokladovat svoji odbornost umožňující nákup dermálních výplní nebo nití.

5.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel  při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

5.4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednavatel svůj uživatelský účet déle nevyužívá (více než 6 měsíců), či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek. 

5.6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. Platební podmínky a dodání zboží

6.1. Kupní smlouva se bude sjednávat mimo on-line internetové galerie DV. Cena za zboží bude možné uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím finančního převodu, který si provede objednatel ve svém internet bankingu. Všechny náležitosti budou uvedeny na zálohové faktuře.
 • dobírkou - přímo na adresu objednatele, kterou doručí kurýrská služba.

6.2. Společně s kupní cenou je objednatel povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvní výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklad spojený s dodáním zboží.

6.3. Zboží na splatnost se prodává pouze po dohodě a po uzavření rámcové kupní smlouvy.

6.4. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce

6.5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.6. Je-li prodávající dle dohody povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce , je objednavatel povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně objednatele  nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel  povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží , resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu nasvědčujícího neoprávněnému vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít.

6.8. Daňový doklad a dodací list je přiložen k dodávanému zboží.

6.9. Zöllner Medical neodpovídá za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou prodlením s plněním nebo neplněním kterékoli ze svých povinností podle těchto Podmínek v důsledku mimořádných okolností mimo přiměřenou kontrolu Zöllner Medical.

6.10. Objednatel nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození či zničení zboží přechází na objednatele okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl objednavatel povinnost zboží převzít, ale v rozporu s obchodními podmínkami tak neučinil.

7. Doručování písemností 

7.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

7.2. Objednatel doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje objednateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

8. Mimosoudní řešení sporů

8.1. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního (mimosoudního) řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Tím není dotčena možnost spotřebitele obrátit se na soud.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem: ......kterou lze za uvedeným účelem kontaktovat na adrese....

Internetová adresa:   Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr lze využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem ................., internetová adresa: ..................je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line ao změně nařízení (ES) č. 524/2013 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že vztah se řídí právem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Prodávající není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákona 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez písemného souhlasu prodávajícího.

9.4. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetové galerie DV nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. 

9.5. Objednávky včetně obchodních podmínek jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné.

9.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9.7. Předmětná online galerie je určena výhradně k objednávání zboží pro registrované zákazníky, kde je vyobrazeno zboží spolu s odborným popisem, cenou a tento objednávkový systém je zaměřen výlučně pro odborné lékaře, Kliniky Estetické Dermatologie, Kosmetická centra. Prodej fyzickým osobám NEPOSKYTUJEME!!!

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem  12.1.2022

Poslední aktualizace: 12.1.2022


 

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A  NÁSTROJŮ FIRMY GOOGLE A FACEBOOK

Webovou stránku DermalniVyplne.cz provozuje společnost Zöllner Medical International, sro., 

provozovna: POLIKLINIKA ŠAMORÍN, Školní 35, 93101 Šamorín, Slovensko.

Před používáním této webové stránky si pečlivě přečtěte tato pravidla, protože je v nich vysvětleno, jak budeme zpracovávat osobní údaje a jak používáme soubory cookie. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas s těmito pravidly. Pokud s obsahem těchto pravidel nesouhlasíte, prosím nepoužívejte tuto webovou stránku.

Použití souborů „Cookie“

„Cookie“ jsou malé soubory, které na pevný disk vašeho počítače ukládá prohlížeč. Soubory „Cookie“ můžete kdykoli odstranit nebo se v případě určitého nastavení prohlížeče ani nebudou ukládat. Většina prohlížečů ukládá soubory „Cookie“ automaticky.

Společnost Zöllner Medical International, sro. využívá soubory „Cookie“ při analýze použití webových stránek nástrojem Google Analytics a cílení reklam. Účelem je výlučně zajištění stability systému a analýza webových stránek. Nejedná se o přípravu na zpracování osobních údajů.

Webovou stránku DermalneVyplne.sk můžete použít i bez souborů „Cookie“, ale v tomto případě bude částečně omezena její funkčnost. Doporučujeme vám proto, abyste ve svém prohlížeči soubory „Cookie“ neblokovali. Pokud přesto chcete zabránit ukládání souborů „Cookie“ na počítač, změňte si prosím nastavení prohlížeče. Návod naleznete v kapitole "Jak se vyhnout souborům cookie".

Použití nástrojů „Google Analytics“ a „Google Remarketing“

Na webových stránkách DermalneVyplne.sk se využívají služby společnosti Google Inc. (dále jen „Google“) služba Analytics a Remarketing. U těchto služeb se používají „Cookies“. Získané informace o používání této webové stránky budou přenášeny na server společnosti Google v USA a zde uloženy. IP adresa bude společností Google zkrácena o poslední tři místa, aby bylo znemožněno jednoznačné přiřazení k fyzické osobě. Společnost Google kromě toho respektuje ustanovení o ochraně osobních údajů smlouvy „US-Safe-Harbor“ a je registrována v programu „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Společnost Google tyto informace využívá z pověření společnosti Zöllner Medical International, sro. za účelem vyhodnocení používání webové stránky a poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu.

Společnost Google předá tyto informace třetím stranám pouze tehdy, pokud to předepisuje zákon nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Třetí strany, včetně společnosti Google, používají uložené soubory Cookies k inzerci na základě předchozích návštěv uživatele na této webové stránce. Společnost Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s jinými údaji. Shromažďování a ukládání dat lze kdykoli s účinností do budoucna odmítnout. Používání Cookies společností Google můžete deaktivovat otevřením stránky s deaktivací reklam společnosti Google ( http://www.google.com/policies/privacy/ads/ ). 

Upozorňujeme vás ale, že v takovém případě nebudete moci případně neomezeně využívat všech funkcí webové stránky DermalneVyplne.sk. Službu Google Analytics si můžete inaktivovat a přizpůsobit reklamy v rámci Reklamní sítě Google pomocí nástroje Správce předvoleb reklam na ( https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cs )

Doplňky sociální sítě Facebook

Na webové stránce DermalneVyplne.sk se používá tlačítko „Líbí se mi“ („doplněk“) z webových stránek facebook.com společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) a tlačítko „+1“ služby Google Plus společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pokud na naší webové prezentaci přejdete na webové stránky, které obsahují výše uvedené tlačítko, naváže váš prohlížeč přímé spojení se serverem Facebook nebo Google. Informace z doplňků se přenesou ze serveru Facebook nebo Google přímo do vašeho prohlížeče a dále na příslušnou webovou stránku. Na informace, které služby Facebook a Google přenášejí pomocí těchto doplňků, nemáme žádný vliv.

Vestavěné doplňky odesílají na servery Facebook a Google informace, které vyvolala příslušná stránka naší webové prezentace. Pokud jste přihlášeni k těmto službám, může vás poskytovatel při návštěvě stránky přihlásit k vašemu uživatelskému účtu. Při interakci s doplňkem, například při stisku tlačítka nebo zveřejnění komentáře, se příslušná informace odešle přímo z vašeho prohlížeče na server Facebook nebo Google, kde se uloží. Pokud nejste členem sítě Facebook nebo Google, může i tak nastat situace, že se příslušný provozovatel dozví vaši IP adresu a uloží ji.

Další informace týkající se účelu a rozsahu získávání osobních údajů a dalšího zpracování a použití osobních údajů naleznete na webových stránkách Facebook a Google. Naleznete zde i příslušné informace týkající se vašich práv a možnosti nastavení ochrany osobních údajů. Upozornění týkající se ochrany osobních údajů poskytovatelů:

http://sk-sk.facebook.com/about/privacy/ http://www.google.com/intl/sk/+/policy/+1button.html

Pokud jste členem sítě Facebook nebo Google a nechcete, aby provozovatel pomocí naší webové stránky sbíral údaje a propojoval je s údaji vašeho účtu, musíte se před návštěvou naší webové stránky od serveru Facebook nebo Google odhlásit.

Informace shromážděné pomocí souborů cookie uchovává služba Google. Přečtěte si více o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Jak se vyhnout souborům „Cookie“

Internet Explorer:

 1. Ve vašem prohlížeči přejděte do nabídky Tools (Nástroje) a vyberte možnost Internet Options (Možnosti internetu) > Privacy (Soukromí) > Advanced (Rozšířené).
 2. Klepněte na možnost Override automatic cookie handling (Nahradit automatické zpracování souborů „cookie“).
 3. Určete, jak chcete, aby Internet Explorer zpracovával soubory cookie hostitelských a cizích webových lokalit (jiný web než ten, který právě díváte).
 4. Chcete-li povolit, aby se soubory cookie vždy ukládaly ve vašem počítači, klepněte na možnost Accept (Přijmout).
 5. Chcete-li zabránit, aby se soubory „cookie“ ukládaly ve vašem počítači, klikněte na možnost „Zablokovat“.
 6. Chcete-li, aby se vás program ptal, zda chcete povolit ukládání souborů „cookie“ ve vašem počítači, klikněte na možnost Prompt (Zobrazit výzvu).
 7. Chcete-li povolit, aby se soubory cookie relace (soubory cookie, které se z počítače vymažou po ukončení aplikace Internet Explorer) ukládaly ve vašem počítači, klikněte na možnost Always allow session cookies (Vždy povolit soubory cookie relací).

Google Chrome

 1. Na panelu nástrojů prohlížeče klepněte na ikonu francouzského klíče.
 2. Vyberte možnost Options (Možnosti) (Preferences (Předvolby) v systému Mac a Linux; Settings (Nastavení) v zařízení Chromebook).
 3. Kliknite na kartu Under the Hood (Pod kapotou).
 4. V části „Privacy“ (Soukromí) klikněte na položku Content settings (Nastavení obsahu).
 5. V dialogovém okně Content Settings (Nastavení obsahu), které se zobrazí, klepněte na kartu Cookies:
 6. Vymazání souborů „cookie“
 7. Klepnutím na položku All cookies and site data (Všechny soubory cookie a data webu) otevřete dialogové okno Cookies and Other Data (Soubory cookie a další data).
 8. Chcete-li vymazat všechny soubory cookie, klikněte na položku Remove all (Odstranit vše)
 9. Chcete-li vymazat konkrétní soubor „cookie“, vyberte web, který jej poslal, poté daný soubor „cookie“ a klikněte na položku Remove (Odstranit).
 10. Zablokování souborů „cookie“ ve výchozím nastavení
 11. Zablokování všech souborů „cookie“: Vyberte položku „Block sites from setting any data“ (Zablokovat posílání dat weby). Pamatujte si, že výběr tohoto nastavení zabrání aktivitě většiny webů, které vyžadují vaše přihlášení. Pokaždé, co se zablokuje soubor „cookie“, uvidíte v panelu s adresou ikonu.
 12. Zablokování pouze souborů cookie cizích domén: Označte zaškrtávací políčko „Ignore exceptions and block third-party cookies from being set“ (Ignorovat výjimky a zablokovat posílání souborů „cookie“ cizích domén). I když jste určitý web přidali do Seznamu výjimek a povolili jej soubory cookie, pokud je toto zaškrtávací políčko označeno, soubory cookie cizí domény tohoto webu nebudou přijímány.
 13. Povolení souborů „cookie“ ve výchozím nastavení
 14. Chcete-li povolit soubory cookie hostitelské i cizí domény, vyberte možnost „Allow local data to be set“ (Povolit posílání lokálních údajů). Chcete-li povolit pouze soubory „cookie“ hostitelské domény, označte zaškrtávací políčko „Block all third-party cookies without exception“ (Zablokovat všechny soubory „cookie“ cizí domény bez výjimky).
 15. Stanovení výjimek pro soubory „cookie“ z konkrétních webových lokalit nebo domén
 16. Chcete-li určit, jak se mají spravovat soubory cookie pro některé konkrétní weby nebo domény, klikněte na položku Manage exceptions (Spravovat výjimky). Chcete-li přidat pravidlo do zobrazeného dialogového okna Cookie and Site Data Exceptions (Výjimky pro soubory „cookie“ a data webu):
 17. Klepněte na pole „Add a new exception pattern“ (Přidat nový vzor výjimek) a zadejte název domény, pro kterou chcete vytvořit výjimku.
 18. Chcete-li vytvořit výjimku pro celou doménu, vložte před název domény symbol [*.] (např. [*.]google.com).
 19. Můžete specifikovat adresu IP, adresu IPv6 nebo adresu non-http UR L .
 20. Pomocí nabídky vyberte, zda může web posílat soubory „cookie“. Pokud zvolíte možnost Session only (Pouze relace), soubory „cookie“ dané relace se vymažou vždy po zavření vašeho prohlížeče.
 21. Pomocí tohoto dialogového okna můžete také upravit nebo odstranit výjimky.

Safari

 1. Vyberte možnost Safari --> Preferences (Předvolby).
 2. Klepněte na tlačítko panelu Security toolbar (Panel s nástroji zabezpečení).
 3. Prohlížeč Safari zobrazí nastavení předvoleb.
 4. Pomocí tohoto přepínače vyberte, jak přijmout soubory „cookie“:
 5. Nikdy: Zablokovat soubory „cookie“ úplně.
 6. Vždy: Přijmout všechny soubory cookie
 7. Pouze z webů, do kterých navigujete: Výchozí možnost, která umožňuje, aby weby pracovaly správně bez povolení nelegálních souborů „cookie“.
 8. Chcete-li zobrazit soubory „cookie“, které právě jsou ve vašem systému, klepněte na tlačítko Show Cookies (Zobrazit soubory „cookie“).
 9. Z webu, který použil tento soubor „cookie“, se ztratí všechny informace uložené v souboru, což znamená, že možná budete muset udělat některé věci manuálně, jako například. poskytnout heslo na web, které bylo dříve automaticky získáno ze souboru „cookie“.
 10. Klepnutím na tlačítko Close (Zavřít) uložte změny.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky a požadavky v souvislosti s cookies, kontaktujte nás emailem na adrese info@dermalnivyplne.cz  nebo info@zollnermedical.com.  Máte-li dotazy ohledně GDPR, kontaktujte nás prosím výhradně na email GDPR@dermalnevyplne.sk

 

Vedení společnosti Zöllner Medical International, sro.

Pharm.Dr. Jana Hrušková

Martin M. Zöllner

Aktualizace 12.1.2022